Partner serwisu
Przestrzeń

Rusza przetarg na prace przedprojektowe dla IV linii metra wraz z STP [schematy stacji]

Dalej Wstecz
Data publikacji:
19-03-2024
Ostatnia modyfikacja:
19-03-2024
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

PRZESTRZEŃ
Rusza przetarg na prace przedprojektowe dla IV linii metra wraz z STP [schematy stacji]
mat. UM Warszawa / ILF
Metro Warszawskie ogłosiło zapowiadany przetarg na prace przedprojektowe dla IV linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową. Potrwają one ponad trzy lata. W tym etapie m.in. uszczegółowione zostaną lokalizacje stacji, przeprowadzone będą analizy w sprawie automatycznego prowadzenia pociągów, lokalizacji nowej Centralnej Dyspozytorni dla całej sieci metra, a także zaproponowany zostanie podział na odcinki i etapy realizacyjne. Schematy stacji prezentujemy poniżej. 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w ramach analizy rozwoju sieci metra w Warszawie w 2050 r. miałoby funkcjonować pięć linii metra. Obiecujące wyniki osiąga IV linia w osi północ – południe. Miałaby ona prowadzić z Myśliborskiej na Tarchominie, przez Henryków, Stare Świdry, Marymont (przesiadka na M1), Rondo Babka, Kercelak, Rondo Daszyńskiego (przesiadka na M2), Plac Zawiszy, Plac Narutowicza, Rakowiec, Żwirki i Wigury (przesiadka na M3), Służewiec, Wilanowską (przesiadka na M1) do Wilanowa. Linia będzie liczyła 26,35 km, a na jej trasie znajdą się 23 stacje. Założono zagłębienie – liczone do poziomu główki szyny – od 11,5 do 25,5 m. Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 14 marca, zabezpieczono 56 mln zł na prace przedprojektowe.

Zgodnie z zapowiedziami Metro ogłasza przetarg na prace przedprojektowe dla całej IV linii. Zamówienie będzie wykonane w czterech etapach, obejmujących opracowanie projektu koncepcyjnego – raportu wstępnego, ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, opracowanie projektu koncepcyjnego – raportu końcowego. – Chodzi o potwierdzenie poszczególnych lokalizacji – w tym analizę warunków zabudowy i wydanych pozwoleń, zamiarów dzielnic. Już w dwóch miejscach – w Wilanowie i na Żwirki i Wigury – mamy kolizję z wydanymi wuzetkami, co wymusi korekty w rozwiązaniach IV linii. Dokumentacja powie nam, w którym miejscu najpierw budować, gdzie ulokowane będą wyjścia itp. – wyjaśniał nam Dariusz Kostaniak, wiceprezes Metra ds. inwestycji. 

Co wchodzi w skład zamówienia?

Projekt koncepcyjny – Raport wstępny będzie opracowaniem uszczegóławiającym założenia w zakresie parametrów technicznych i lokalizacyjnych obiektów metra. Przewidziano więc analizę trasy, obejmującą w szczególności lokalizację obiektów – usytuowanie w terenie, potencjalne miejsca kolizyjne lub wymagające szczególnego potraktowania, przy uwzględnieniu istniejących obiektów budowlanych i budynków, istniejącej infrastruktury oraz naturalnych przeszkód. Do tego dochodzą trasa pozioma wszystkich osi torów, trasa pionowa wszystkich osi torów, w dowiązaniu do I i II linii metra, koncepcję powiązania układu torowego IV linii metra z istniejącymi i planowanymi liniami metra, koncepcja powiązania układu torowego STP z istniejącym układem torowym PKP, koncepcja lokalizacji stacji (plany sytuacyjne) i innych obiektów kubaturowych.

Projektanci mają opracować koncepcję architektoniczno-budowlaną stacji ze wskazaniem układu funkcjonalnego. Przyjęto szereg założeń: dążenie do maksymalnego uproszczenia konstrukcji stacji, w tym do ograniczenia ilości pomieszczeń technicznych i handlowych, dążenie do zminimalizowania wpływu elementów konstrukcyjnych na dostępną dla pasażerów powierzchnię peronów, zapewniony dostęp do wszystkich ścian stacji na potrzeby ich obsługi (łatwy montaż i demontaż elementów zabudowy, odpowiednie wymiary i waga tych elementów), stosowanie prostych, powtarzalnych rozwiązań technicznych oraz standaryzacji wyposażenia (z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania koncepcji architektonicznej elementów wystroju/wykończenia hal peronowych i hal odpraw, szczegółowej formy i kształtu pawilonów wyjściowych stacji metra). Zadaniem projektantów będzie również przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obiektów kubaturowych STP – chodzi m.in. o racjonalne wykorzystanie dostępnego terenu STP z minimalizacją ilości obiektów/budynków na STP (łączenie funkcji).

Raport wstępny będzie też zawierać analizę podłoża gruntowego i opis technologii budowy tuneli szlakowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bezwykopowych (ze szczególnym uwzględnieniem analizy rozwiązań drążenia tuneli pod obiektami budowlanymi), opis technologii budowy poszczególnych obiektów kubaturowych (z uwzględnieniem układu komunikacyjnego, kolizji z infrastrukturą, lokalizacji wyjść ze stacji metra przy jednoczesnym zachowaniu najkorzystniejszych powiązań z innymi środkami transportu zbiorowego), analizę uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obejmującą w szczególności analizę planów miejscowych, w tym ustalonych linii zabudowy w rejonie planowanych obiektów metra, analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę, analizę własności gruntów z uwzględnieniem struktury własnościowej, analizę uwarunkowań konserwatorskich i środowiskowych, inwentaryzację i założenia przebudowy urządzeń podziemnych i sieci.

Co ciekawe, projektanci wykonają wstępną analizę możliwości prowadzenia automatycznego ruchu pociągów na IV linii metra, obejmującą w szczególności analizę prawną, techniczną (m.in. w zakresie infrastruktury i taboru), organizacyjną oraz przykładowe stosowane rozwiązania). Konieczne będzie opracowanie założeń do realizacji nowego centrum sterowania (centralnej dyspozytorni) do obsługi całej sieci metra. Wreszcie wykonawca opracuje wstępną analizę podziału IV linii metra na etapy realizacyjne przy uwzględnieniu: lokalizacji obiektów metra, powiązań eksploatacyjnych z innymi liniami metra, zapewnienia funkcjonowania poszczególnych odcinków, jak i całej IV linii metra. Rozwiązania przedstawione w Projekcie Koncepcyjnym – Raport wstępny będą podlegały uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez miasto.

II etap to ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, a III – sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Ostatnim etapem będzie uszczegółowiony Projekt Koncepcyjny – Raport końcowy. Obejmuje on aktualizację danych z raportu wstępnego, koncepcję projektu architektonicznego stacji oraz obiektów kubaturowych STP, pozyskane uzgodnienia / warunki / opinie powiązania STP z układem torowym PKP, analizę rozwiązań proekologicznych zmniejszających oddziaływanie STP na środowisko, analizę etapowania realizacji inwestycji, przy uwzględnieniu możliwości eksploatacji IV linii metra (w tym przy założeniu braku dedykowanego STP w pierwszych etapach funkcjonowania linii) i powiązań eksploatacyjnych z innymi, czynnymi liniami metra, analizę możliwości automatycznego prowadzenia pociągów na linii z uwzględnieniem rozwiązań dla infrastruktury, taboru i wpływających na bezpieczeństwo pasażerów, koncepcję nowej centralnej dyspozytorni dla całej istniejącej i planowanej sieci metra, a w szczególności analizy dotyczące lokalizacji (nowy obiekt lub adaptacja istniejących powierzchni w obiektach metra), z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa obiektu i integracji systemów.

Ponad trzy lata ma prace

Termin składania ofert mija 23 kwietnia. Startować mogą firmy, które wykażą minimalny roczny przychód, wyliczony na podstawie przychodu za ostatnie trzy lata obrotowe, w wysokości nie mniejszej niż 10 milionów zł rocznie. Ponadto wykonawca musi wykazać, że w okresie dziesięciu ostatnich lat należycie wykonał co najmniej jeden projekt koncepcyjny, na podstawie którego wykonano projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, lub projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, dla co najmniej: dwóch obiektów budowlanych będących podziemną stacją metra lub kolei o kubaturze nie mniejszej niż 50 tys. m³ każdy; oraz jednego budynku przemysłowego o minimalnej powierzchni zabudowy 6 tys. m² i minimalnej kubaturze 36 tys. m³, oraz  torów kolejowych o długości co najmniej 3 km z rozjazdami i sterowaniem ruchu pociągów SRP/SRK. Ponadto wykonawca musi zatrudniać odpowiednio doświadczonych projektantów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności inżynieryjnej kolejowej, geologiem.

O wyborze zdecydują cena (60%), doświadczenie projektanta architekta (10%), projektanta konstruktora (10%), projektanta kolejowego (10%), projektanta geologa (10%). Na realizację zamówienia przeznaczono 38 miesięcy.

Gdzie będą stacje?

Jak pisaliśmy, linia M4 charakteryzuje się najwyższymi prognozowanymi potokami (ok. 20 tys. pasażerów na kierunek na godzinę) z całej sieci metra, a najbardziej obciążonym odcinkiem jest Rondo Daszyńskiego – Plac Narutowicza. Linia ta w zamyśle ma stanowić „bajpas” dla obciążonej linii M1 – za sprawą węzłów przesiadkowych na Marymoncie i Wilanowskiej. Linie te będą silnie współpracować ze sobą. Przebieg linii M4 na jej centralnym odcinku determinowany jest chęcią obsługi istotnych punktów przesiadkowych Marymont, Rondo Babka, Rondo Daszyńskiego, Pl. Zawiszy. Z uwagi na ograniczenia metro nie penetruje osiedli. „Możliwie prosta” trasa oferuje też wyższą prędkość komunikacyjną. Na pewno jednak do dopracowania są przesiadki na inne linie.

Przybliżone lokalizacje nowych stacji:
1. Stacja Myśliborska: pod ul. Światowida między Myśliborską i Traktem Nadwiślanym


2. Stacja Henryków / Obrazkowa: pod Modlińską, po południowej stronie al. Kuklińskiego


3. Stacja Stare Świdry / Płochocińska: pod Modlińską, przy Płochocińskiej


4. Stacja Ruda: między blokami, przy ul. Gwiaździstej


5. Stacja Marymont: pod Popiełuszki, przy Słowackiego; przesiadka na M1 i M2


6. Stacja Plac Grunwaldzki / Rydygiera: pod al. Jana Pawła II, między Broniewskiego i al. Wojska Polskiego a linią kolejową


7. Stacja Rondo Radosława: pod Okopową, między rondem Babka a Powązkowską


8. Stacja Cm. Żydowski: pod Okopową, po południowej stronie Anielewicza


9. Stacja Kercelak: pod skrzyżowaniem Okopowej i al. "Solidarności"
 

10. Stacja Rondo Daszyńskiego: pod Towarową, po północnej stronie skrzyżowania z Prostą; przesiadka na M5


11. Stacja Plac Zawiszy: pod Towarową, na północ od placu Zawiszy i linii kolejowej


12. Stacja Plac Narutowicza: pod Grójecką i pl. Narutowicza


13. Stacja Banacha: pod Grójecką, u zbiegu z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r.


14. Stacja Rakowiec: w rejonie skrzyżowania Dickensa i Pawińskiego


15. Stacja Żwirki i Wigury: pod ul. Żwirki i Wigury w rejonie linii kolejowej; przesiadka na M3


16. Stacja Służewiec: pod Marynarską, w rejonie pętli tramwajowej


17. Stacja Rondo UE: pod skrzyżowaniem Marynarskiej, Wołoskiej, al. Wilanowskiej i Rzymowskiego, w rejonie Galerii Mokotów


18. Stacja Ksawerów / Smoluchowskiego: pod al. Wilanowską, po zachodniej stronie skrzyżowania z Modzelewskiego


19. Stacja Wilanowska: w rejonie pętli autobusowej i tramwajowej w rejonie skrzyżowania Puławskiej i al. Wilanowskiej; przesiadka na M1


20. Stacja Dolina Służewiecka: pod skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i Doliny Służewieckiej

21. Stacja Stegny / Patkowskiego: pod al. Wilanowską, w rejonie Sałatkowej


22. Stacja Sobieskiego: pod skrzyżowaniem al. Wilanowskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej


23. Stacja Wilanów: pod skrzyżowaniem al. Wilanowskiej, Przyczółkowej i Wiertniczej


Natomiast Stację Techniczno-Postojową zaplanowano na terenach Polfy na Tarchominie.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Zobacz również:

Pozostałe z wątku:

Zobacz również:

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5