Partnerzy serwisu:
Prawo & Finanse

Plan transportowy dla Gdańska już uchwalony – co z niego wynika?

Dalej Wstecz
Data publikacji:
19-03-2014
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

PRAWO & FINANSE
Plan transportowy dla Gdańska już uchwalony –  co z niego wynika?
fot. ML
Na XLIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 lutego 2014 r. uchwalono „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gdańska na lata 2014-2030”. W związku z tym zapytaliśmy w minionym tygodniu dyrektora oraz pracowników tutejszego ZTM-u, jak przebiegały konsultacje społeczne tego kluczowego dokumentu, wyznaczającego ramy polityki transportowej spółki na najbliższe 16 lat, które z otrzymanych uwag i propozycji zmian zostały uwzględnione, a także co dalej z planem transportowym.

– Opracowany dokument zawierał informacje o planowanych strategicznych działaniach Miasta w sferze zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego – informuje portal transport-publiczny.pl Jerzy Dobaczewski, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. – Wyłożenie dokumentu dało zainteresowanym stronom możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian. Wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwagi, propozycje czy wnioski do 4 lutego br. – podkreśla.

Jak dodaje z kolei Zygmunt Gołąb, rzecznik prasowy gdańskiego ZTM, „wśród strategicznych działań w projekcie planu transportowego zawarto m.in. dalszy rozwój komunikacji tramwajowej, ze względu na jej coraz większą efektywność ekonomiczną i coraz niższą energochłonność. Uwzględniono także inwentaryzację systemu transportu publicznego w Gdańsku, poprzez opisanie części składowych tegoż systemu. Określono również ramę inwestycyjną, czyli rodzaj taboru, sieć, infrastrukturę, niezbędne do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Plan definiuje ponadto narzędzia służące osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju (są to m.in.: rozwój sieci komunikacji szynowej oraz położenie większego nacisku na stosowanie badań marketingowych i preferencji mieszkańców w celu: 1) dostosowania zakresu świadczonych usług do rzeczywistych potrzeb, a także 2) usprawnienia funkcjonowania transportu publicznego)”.

Dobaczewski: 'Możemy się spodziewać powstania nowych linii tramwajowych'

– W Planie zawarliśmy m.in. kwestie finansowania usług komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM. Podam przykład: wydatki ZTM w Gdańsku na usługi transportu publicznego, wliczając w to funkcjonowanie tramwaju wodnego, kształtowały się na poziomie 270 378 464 zł netto w 2012 r., a wskaźnik pokrycia kosztów dochodami własnymi kształtował się na poziomie 47,1%. Do 2030 roku planujemy utrzymanie tego wskaźnika na poziomie 46-50% rocznie, co ma być wynikiem wzrostu przewidywanej liczby pasażerów, oraz obniżeniem kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych – mówi Transportowi Publicznemu Jerzy Dobaczewski.

Dużo miejsca w planie transportowym poświęcono kwestii rozbudowy linii tramwajowych. Co było tego powodem? – Komunikacja tramwajowa charakteryzuje się wysoką efektywnością ekonomiczną i coraz niższą energochłonnością. Możemy więc spodziewać się powstania nowych linii tramwajowych, m.in. na południowo-zachodnim obszarze Gdańska. Jest to teren wyróżniający się ogromną dynamiką wzrostu zaludnienia, co przekłada się na zwiększony popyt na transport publiczny. Tramwaje za kilka lat pojadą m.in. tzw. „Nową Warszawską”, „Nową Politechniczną”, „Nową Świętokrzyską” czy „Nową Jabłoniową” – kontynuuje Dobaczewski.


ZTM Gdańsk: Opinie mieszkańców zostały uwzględnione

5 lutego br. powołany został przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku specjalny zespół do rozpatrywania opinii zgłoszonych do wyłożonego projektu planu transportowego.
– W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło 39 zgłoszeń od mieszkańców zawierających ponad 130 uwag/opinii/propozycji/sugestii, z tego 19 osób przesłało uwagi na specjalnie przygotowanym i obowiązującym formularzu, a łącznie 23 osoby podały pełne dane osobowe z adresem zamieszkania, opinia jednej z osób nie dotyczyła transportu publicznego, 38 osób przesłało uwagi drogą elektroniczną, jedna osoba drogą korespondencyjną – wymienia Jerzy Dobaczewski. – Zdecydowana większość uwag i propozycji zmian dotyczyła bieżącego funkcjonowania komunikacji miejskiej, które będą rozpatrywane sukcesywnie w toku bieżącej działalności organizatora – ZTM w Gdańsku. Uwzględniono łącznie 18 uwag dotyczących zagadnień strategicznych oraz uwag o charakterze redakcyjnym i korektorskim – mówi Dobaczewski.

– Uwzględniliśmy m.in. uwagę formalną, dotyczącą zmiany nazwy pętli tramwajowej, propozycję etapowania planowanych inwestycji w sieci tramwajowej wg najpilniejszych potrzeb, a także wnioski dotyczące wspólnej taryfy dla różnych organizatorów transportu publicznego – informuje z kolei Sebastian Zomkowski, zastępca dyrektora ds. przewozów gdańskiego ZTM.

Co dalej z planem transportowym? – Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030" został uchwalony przez radnych. Po tym, jak wejdzie w życie, będziemy pracować zgodnie z jego wytycznymi przez najbliższe 16 lat, konsekwentnie realizując zawarte w nim cele – mówi dyrektor Jerzy Dobaczewski. Które z nich zasługują na szczególną uwagę i poprzez jakie inwestycje oraz usprawnienia będą osiągane?

Zmieniająca się rola komunikacji autobusowej

Komunikacja autobusowa obsługiwana przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku już od dobrych kilku lat wyraźnie zmienia swoją funkcję. Po wybudowaniu linii tramwajowych na dzielnice, tj. Chełm czy Ujeścisko, poczyniono starania, by zlokalizowane przy leżących na ich zakończeniu pętlach tramwajowych węzły przesiadkowe należycie spełniły swoje zadanie, jakim jest przede wszystkim swobodny i możliwie najszybszy przepływ potoków pasażerskich w miejscu zmiany środka transportu. Pasażerom zagwarantowano sprawne skomunikowania, odpowiednio zagospodarowując wydzieloną przestrzeń, którą wpierw w rozsądny sposób zaprojektowano, a następnie aby skutecznie realizować postulat odpowiedniego poziomu informacji o ofercie przewozowej, wykorzystano do tego celu m.in. system informacji pasażerskiej, jak również inne, dostępne kanały komunikacji ze stroną popytową rynku.

Jak wynika z treści przyjętego Planu transportowego w dalszym ciągu głównym wyznacznikiem rozbudowywanego i na bieżąco modyfikowanego układu komunikacyjnego będzie zapewnianie wysokiego stopnia dostępności komunikacji tramwajowej, przy jednoczesnych dążeniach w kierunku nadawaniu tej komunikacji priorytetu w ruchu drogowym. W dokumencie możemy przeczytać bowiem, iż „wysoka efektywność energetyczna transportu szynowego w przewozach masowych determinuje jego dalszy rozwój w Gdańsku redukując rolę komunikacji autobusowej do funkcji uzupełniającej i dowozowej do komunikacji szynowej”. Konfrontując to z przytoczonymi wcześniej słowami dyr. Dobaczewskiego, wiele wskazuje na to, iż w najbliższych latach kontynuowane będą przedsięwzięcia, realizujące powyższe założenie, wychodzące naprzeciw postulatom zrównoważonego rozwoju systemów transportu zbiorowego w aglomeracjach.

Przebieg tras linii autobusowych i częstotliwości ich kursowania będą stopniowo modyfikowany w odpowiedzi na rozwój komunikacji tramwajowej, poszerzanie się oferty SKM (m.in. po wybudowaniu przystanku SKM Gdańsk Śródmieście), a zwłaszcza rozwój oferty przewozowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Zakres i natężenie tych zmian będą na bieżąco monitorowane w ramach prowadzonych przez ZTM badań popytu. Ponadto, jak zapisano w Planie transportowym, „do roku 2016 mają zostać przeprowadzone kompleksowe badania potrzeb przewozowych, jak również badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdańska, których wyniki stanowić będą kluczowe wytyczne dla kształtowania oferty przewozowej i określania wymogów technicznych w stosunku do taboru operatora”. Prowadzone będą również badania rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych. Konstruowanie nowych rozkładów jazdy zostanie niemniej jednak podporządkowane zasadzie niepogarszania oceny jakości świadczonych usług.

Powstaną multimodalne węzły przesiadkowe

Istotna część założeń, i podejmowanych w oparciu o nie przyszłych przedsięwzięć organizacyjnych, czy też infrastrukturalnych, dotyczy niezwykle ważnej (często decydującej o powodzeniu danego projektu w systemach komunikacji zbiorowej) kwestii: sprawnego zintegrowania różnych środków transportu w węzłach przesiadkowych. Gdański ZTM planuje w nabliższych latach wytypowanie przystanków tramwajowych predestynowanych do modernizacji oraz przebudowy w taki sposób, aby umożliwić pasażerom przesiadanie się bez konieczności przechodzenia pomiędzy przystankami. Decyzje odnośnie inwestycji w tym zakresie podejmowane będą na podstawie badań popytu, a następnie stworzona w ten sposób lista przystanków zostanie jeszcze zweryfikowana przez Biuro Rozwoju Gdańska, jak również Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Zarówno lokalizacja, jak i standard węzłów integracyjnych służyć ma wygodzie podróżnych oraz minimalizacji czasu dojścia pieszego pomiędzy znajdującymi się w ich obrębie przystankami. W szczególności brane mają być pod uwagę potrzeby osób o ograniczonej mobilności, po to by likwidować wszelkie dotychczas istniejące bariery, oferując natomiast kompleksową usługę przewozową, dostępną dla wszystkich grup pasażerów. Powstawać będą także parkingi typu park&ride oraz bike&ride. Projekty przebudowywanych przestrzeni miejskich uwzględniać będą rzecz jasna uwarunkowania urbanistyczne oraz zasady bezpieczeństwa ruchu. Co warte podkreślenia, utrzymana zostanie też bezwzględna zasada koordynacji rozkładów jazdy komunikacji komunalnej z rozkładami przewoźników kolejowych (SKM, PKM).

Autobusy elektryczne i tramwaje 45-metrowe

Jeśli chodzi o inwestycje taborowe, ZKM w Gdańsku prowadzić będzie m.in. systematyczną wymianę taboru tramwajowego, zmierzając do uzyskania w 2016 r. 100% składów wyposażonych w „niską podłogę”. Zakup nowych pojazdów ma się odbywać wg przyjętego harmonogramu, który rokrocznie będzie poddawany aktualizacji, aby trafniej uwzględniać rzeczywiste zapotrzebowanie. Planowana jest ponadto regularna odnowa posiadanego parku taborowego, celem zachowania jego wysokich kryteriów jakościowych.

Warto zaznaczyć, iż zmniejszanie negatywnego oddziaływania transportu publicznego na środowisko ma być w Gdańsku realizowane nie tylko poprzez rozwój komunikacji szynowej. Nieco dalsze plany zakładają bowiem zakup autobusów z napędem elektrycznym, tak by do końca 2025 r. niemal co piąty pojazd korzystał z tej formy zasilania.

Biorąc z kolei pod uwagę zwiększającą się rolę tramwaju w obsłudze komunikacyjnej miasta, zaleca się w Planie zakup pojazdów o długości do 45 m, przy równoczesnej rozbudowie (wydłużeniu) przystanków tramwajowych. Wszystko po to, by komunikacja zbiorowa była wysoce konkurencyjna, zaś oferowane przez przewoźnika usługi pozostawały na jak najwyższym poziomie.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5