Partnerzy serwisu:

Inowrocław. Jak poprawić jakość komunikacji miejskiej

Paweł Rydzyński 02.05.2014

Inowrocław. Jak poprawić jakość komunikacji miejskiej
autobus w barwach Inowrocławiafot. Klimalno, lic. CC 3.0
Aby zachęcić pasażerów do porzucenia prywatnych samochodów na rzecz zwiększenia zainteresowania transportem zbiorowym, niezbędna jest znacząca poprawa jakości jego funkcjonowania. Plany transportowe, sukcesywnie uchwale obecnie przez samorządy, powinny właśnie spełniać taką rolę – wyznaczania kierunków poprawy jakości transportu zbiorowego.
Bardzo silnie kwestię tę zasygnalizowano w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocław, przygotowanym przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i przyjętym przed kilkoma dniami, jednogłośnie, przez inowrocławskich radnych.

Kierunki rozwoju transportu zbiorowego w Inowrocławiu oparto na dwóch zasadniczych fundamentach. Pierwszym, przedstawionym już na naszym portalu, jest konieczność pogłębionej integracji pomiędzy MPK Inowrocław i pociągami oraz autobusami regionalnymi w zakresie synchronizacji rozkładów i wprowadzenia zintegrowanych biletów. Drugim jest natomiast „wewnętrzna” poprawa bieżącego funkcjonowania autobusów MPK.

15-20 minut na zmianę autobusu

W dokumencie zasygnalizowano m.in. konieczność dokonania zmian w rozkładach tak, aby zwiększać zarówno częstotliwość kursowania, jak i sukcesywną synchronizację rozkładów pomiędzy poszczególnymi liniami MPK – zwłaszcza tymi, które charakteryzują się niską częstotliwością. Podkreślono też, że operator w miarę możliwości powinien zapewnić taką liczbę taboru zastępczego, by w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń (takich jak awaria taboru) móc dokonać wymiany pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15-20 minut (z wyjątkiem odcinków o charakterze peryferyjnym). Następować, zgodnie z zapisami planu, ma też sukcesywne zwiększanie odsetka pojazdów obsługujących linie MPK, które są wyposażone w klimatyzację, „ciepłe guziki”, monitoring oraz systemy informacji pasażerskiej głosowej i wizualnej.

Plan transportowy zakłada też, że wyjeżdżające w trasę pojazdy nie będą posiadały uciążliwych dla pasażera usterek technicznych, takich jak np. niesprawne drzwi, nieszczelne okna lub wywietrzniki, niesprawna klimatyzacja bądź ogrzewanie, nieszczelny układ wydechowy, niedziałające kasowniki, nie zachowanie standardów estetyki i czystości. Zapisy kontraktowe będą zobowiązywać operatora do dokonywania natychmiastowej wymiany taboru w przypadku zaistnienia któregoś z ww. problemów, jeśli nie będzie istnieć możliwość wyeliminowania go na najbliższym przystanku krańcowym.

Zgodnie z zapisami planu, operator musi też dążyć do sukcesywnej wymiany taboru na nowy. Przeciętny wiek taboru nie powinien być większy niż 8-10 lat, natomiast pojedynczy pojazd nie powinien być starszy niż 15-20 lat.

Rozkłady przez sms, zwiększenie roli internetu

Dużą wagę autorzy planu przywiązali do kwestii zmiany zasad publikowania rozkładów. Podkreślono konieczność wywieszania na wszystkich przystankach schematów sieci komunikacyjnej MPK oraz poszerzenie publikowania informacji pasażerskiej także w językach obcych i alfabecie Braille’a. Jednocześnie zasygnalizowano, iż w miarę możliwości (finansowych i technicznych), sukcesywnie powinien być rozwijany system dynamicznej informacji pasażerskiej – w postaci elektronicznych tablic montowanych na przystankach, wyświetlających następującego rodzaju informacje: najbliższe odjazdy, ewentualne opóźnienia i bieżące utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, skomunikowania z innymi liniami (oraz innymi segmentami transportu zbiorowego), promocje biletowe, planowane zmiany w ofercie (doraźne, wynikające z remontów dróg/awarii, oraz stałe). Monitory wyświetlające analogiczne informacje powinny też zostać zainstalowane w pojazdach.

Jak stwierdzono w dokumencie, rozwinięte powinny też zostać nowoczesne kanały komunikacji informujące o rozkładach. Utworzony powinien zostać system powiadamiania podróżnych o rozkładach za pomocą SMS oraz newslettera. Modyfikacji wymaga sposób publikowania rozkładów na stronie internetowej MPK. Postulowane jest utworzenie i umieszczenie aplikacji zawierającej rozkłady wszystkich linii i wszystkich przystanków, do ściągnięcia na dysk komputera oraz na telefon komórkowy, z możliwością ich przeglądania w trybie „offline”. Zasygnalizowano też, że bieżące informacje o opóźnieniach i utrudnieniach, analogiczne jak w przypadku informacji na monitorach na przystankach i w pojazdach, powinny być też publikowane w widocznym miejscu na stronie głównej witryny MPK.

Połączyć Inowrocław z sąsiednimi miejscowościami

Autorzy planu zwrócili też m.in. uwagę, że obserwowana rosnąca liczba mieszkańców terenów przylegających do Inowrocławia przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby mieszkańców samego miasta, wskazuje iż prawdopodobnie będzie się zwiększał popyt na sprawnie działający transport zbiorowy łączący Inowrocław z przylegającymi do niego miejscowościami.

Należy więc obserwować i analizować tendencje występujące w tym zakresie, a następnie, o ile zajdzie taka potrzeba, poszerzać sieć połączeń MPK Inowrocław o obszary podmiejskie – przynajmniej w wymiarze uruchomienia linii podmiejskich zapewniających dojazdy do pracy i szkoły (oferta minimum to kursy w dni robocze w porze szczytów przewozowych). Jeśli władze ościennych gmin nie będą zainteresowane podjęciem współpracy i partycypowaniem w finansowaniu tego rodzaju połączeń realizowanych przez MPK Inowrocław, wówczas należy rozważyć uruchomienie tego rodzaju linii MPK o charakterze częściowo komercyjnym. Analogicznie, należy rozwijać ofertę linii MPK łączących centrum Inowrocławia z rozbudowującymi się osiedlami peryferyjnymi.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Plany transportowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony